Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel: 

 1. O. Wood s.r.o.

Sídlo společnosti: Jílové u Držkova 73, 468 22 Jílové u Držkova

IČO: 62738488

DIČ: CZ62738488

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 8507

Kontaktní údaje:

E-mail: info@sowood.cz

Telefonní kontakt: +420 774 036 580

Provozovna: Roosweltova 21, 468 51 Smržovka

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro písemné kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem  S. O. Wood s.r.o.(dále jen „prodávající“) jako prodávajícím a kupujícími – koncovými spotřebiteli (dále jen „kupující“), kteří užívají výrobky a služby jako spotřebitelé. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, platí obecná zákonná ustanovení občanského zákoníku České republiky (z.č. 89/2012 Sb.), a předpisů Evropské unie. Tyto všeobecné obchodní podmínky se nevztahují  písemné kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím S. O. Wood  s.r.o. a právnickými nebo fyzickými osobami, které při uzavírání a plnění smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitel „kupující“ potvrzuje souhlas s  obchodními  podmínkami  dnem převzetí plnění nebo odeslání zálohové platby dle toho co nastane dříve.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 • Kupující objednává zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní o obsah je informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.

Uvedené ceny zboží nejsme schopni garantovat pro delší období a jsou možné změny dle cen dodavatelů. Pro získání přesné nabídky o platnosti minimálně 10 dní, je třeba vyplnit nezávaznou poptávku.

 • Pro objednání zboží kupující  pošle nezávaznou poptávku, nezávaznou objednávku, emailem nebo nás telefonicky kontaktuje. Na základě podmětu od zákazníka(kupujícího) vypracujeme nabídku odpovídající jeho představám dle aktuálních cen dodavatelů.
 • Po schválení naší nabídky kupujícím bude vystavena zálohová faktura ve výši 50% konečné ceny na základě její úhrady se objednávka stává závaznou pro obě strany. Po obdržení zálohy prodávající zahájí veškeré kroky pro naskladnění a zahájení výroby poptaného produktu.
 • Po dokončení výrobku bude zákazník informován a tázán na možné termíny dodání hotového výrobku. Hotový výrobek bude skladován maximálně po dobu 10 týdnů, po které se výrobce bude prokazatelně snažit jej doručit. Po uplynutí 10 týdenní lhůty záloha propadá ve prospěch prodávajícího a výrobek bude prodán za účelem návratu investic prodávajícího do výroby daného produktu.
 • Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad do 3 pracovních dnů od data dodání oznámit závadu prodávajícímu. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení zásilky nemůže být brán zřetel.
 • Minimálně 48 hodin před doručováním hotového výrobku, prodávající  bude kupujícího kontaktovat  a  stanoví si termín dodání. Při nepřevzetí zásilky nebo jiným komplikacím vedoucí k navrácení zásilky prodávajícímu, může prodávající veškeré náklady na logistiku požadovat po kupujícím a přičíst je k ceně výrobku.  Opětovné doručení výrobku je možné maximálně 3 krát, po té bude kupujícímu emailem zaslán termín do kterého je možnost osobního odběru výrobku a po té propadá záloha a výrobek bude nabídnut dále k prodeji.
 • Cena dopravy v objednávce platí pouze pro dopravu po zpevněné komunikaci. Dodání zboží po nezpevněné komunikaci může být dopravcem odmítnuto. Kupující musí prodávajícího informovat, že dodání je po nezpevněné komunikaci. Veškeré náklady za dodání po nezpevněné komunikaci jsou placeny kupujícím (doprava, přeložení, uskladnění, marná doprava, čekání, atd. ). Kupující si musí zajistit pracovní sílu, přiměřeně k velikosti a hmotnosti stavby, která pomůže řidiči složit náklad z auta, pokud tak nebylo dohodnuto s prodávajícím nebo vedoucím logistiky jinak. Materiál se skládá z auta ručně. Výrobky se nevozí autem s hydraulickou rukou ani možností rozpachtování vrchní části nákladního prostoru. Pokud je nutné vykládání výrobku jeřábem nebo jiným způsobem, je nutné se předem domluvit s prodávajícím a na cenit tuto variantu přepravy.
 • Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době

(záruka). Záruka v případě prodeje zboží kupujícímu podnikateli je 12 měsíců. Záruka v případě prodeje zboží kupujícímu spotřebiteli je 24 měsíců.

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 • Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených.
 • Kupující se zavazuje připravit podklad „základy stavby“ dle instrukcí prodávajícího. Pokud základy nebudou připraveny dle těchto instrukcí a montáž se bude muset z tohoto důvodu odložit, zavazuje se objednavatel uhradit veškeré vícenáklady s tím spojené. Jedná se zejména o tyto položky: marná doprava, manipulace a skladování výrobku, popř. další vícepráce.
 • Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Pro reklamaci je nezbytně nutné předložit originál daňového dokladu a fotografie reklamovaného výrobku. Pro vyřizování reklamace je možné výrobek předat osobně nebo prostřednictvím přepravní služby. V případě, že kupující bude požadovat řešení reklamace formou opravy, má prodávající právo ho přesměrovat na autorizovaného montéra. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci na adresu provozovny prodávajícího, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté reklamace vyřízena vznikají kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:
 • Výrobek byl užíván nebo udržován v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými technickými či jinými normami nebo s obvyklým způsobem užívání nebo údržby výrobku, v důsledku neodborné nebo chybné montáže.
 • Poškození výrobku je způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (bouřka, silný vítr, požár, teplo, aj.).
 • Došlo k mechanickému poškození výrobku (pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, atd.).
 • Došlo k poškození výrobku nevhodnými provozními podmínkami. Neodbornou manipulací, přenášením, nebo převážením výrobku.
 • Došlo k poškození, úpravě nebo jinému zásahu do výrobku, provedenými k tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním výrobku.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího,nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží.Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 • V případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud neoprávněně, jednostranně odstoupí od právoplatné smlouvy anebo odmítne objednané zboží převzít, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši až 50% kupní ceny zboží.